موسسه آی اس آی وب|مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزار می شود

مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزار می شود