موسسه آی اس آی وب|محورهای سند آمایش آموزش عالی باید به تصویب ستاد نقشه علمی برسد

محورهای سند آمایش آموزش عالی باید به تصویب ستاد نقشه علمی برسد

محورهای سند آمایش آموزش عالی باید به تصویب ستاد نقشه علمی برسد

محورهای سند آمایش آموزش عالی باید به تصویب ستاد نقشه علمی برسد

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

اعلام آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه های کنکور

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه های کنکور گفت: پیرو تغییری که در سهمیه بندی های کنکور ایجاد شده بود، اعتراضاتی شکل گرفت؛ برهمین اساس مقرر شد شورای عال

از وضعیت ساماندهی کنکور رضایتی نداریم

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار درباره آخرین فعالیت های کارگروه ساماندهی کنکور گفت: تا کنون جلساتی در این خصوص با حضور وزرای مربوطه تشکیل شده است، خوشبختانه وزرای علوم، آموزش