موسسه آی اس آی وب|روزی ۱۵۰۰ تا ۲هزار دانشجو در مراکز نوآوری فعالیت می کنند

روزی ۱۵۰۰ تا ۲هزار دانشجو در مراکز نوآوری فعالیت می کنند

روزی ۱۵۰۰ تا ۲هزار دانشجو در مراکز نوآوری فعالیت می کنند

روزی ۱۵۰۰ تا ۲هزار دانشجو در مراکز نوآوری فعالیت می کنند

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه